Skip to content

Externe Privacy Beleidsverklaring

Verwerking van persoonsgegevens via de website van de KRPH

Wij respecteren uw privacy als u onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die u ons via de website verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. De KRPH verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

1.1 Gegevensgebruik

De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

1.2 Surfgedrag en statistieken

Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP-adres van uw computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

1.3 Toepasselijkheid

Deze Privacy Beleidsverklaring is tevens van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van de KRPH en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

1.4 Verwerking Persoonsgegevens bij contact via de website

De KRPH behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. De KRPH verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website. Deze gegevens worden verwerkt met als doel communicatie en administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van activiteiten van de KRPH. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door de KRPH hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen via onderstaande contactgegevens.

1.5 Cookies

De website www.krph.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van de KRPH beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat de KRPH na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. De KRPH gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een PC of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de KRPH website en hun functionaliteit. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies:

Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft. Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken geen gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Google Analytics:

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt de KRPH inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan de KRPH de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. De KRPH kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Cookies weigeren

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. U kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van uw browser voor het instellen van uw cookievoorkeuren.

1.6 Beveiliging

De KRPH heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

1.7 Links

Op de website van de KRPH zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. De KRPH kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacy beleid van de betreffende website te lezen.

1.8 Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Let wel, het kan gevolgen hebben voor het uitvoeren van gestelde doelen als wij essentiële persoonsgegevens niet kunnen gebruiken.

1.9 Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

1.10 Datalek

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens gelekt zijn. Dit kan gaan om een ongeoorloofde toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens. Van een datalek is alleen sprake als er persoonsgegevens zijn gelekt! In bepaalde gevallen is de KRPH verplicht melding te doen van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kan het zo zijn dat de betrokkenen moeten worden geïnformeerd over het datalek. Dit zijn de personen van wie de gegevens worden verwerkt. De KRPH registreert datalekken. Datalekken kunnen bij de vereniging worden gemeld via onderstaande contactgegevens.

1.11 Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

1.12 Contactgegevens

Koninklijke Rotterdamse Post Harmonie (KRPH)

p/a Achterdijk 17 3237LA Vierpolders

E-mail: secretaris@krph.nl